01/07/2019

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 2019 - Verslag

Lees dit verslag aandachtig, het bevat belangrijke informatie voor het komende seizoen. 

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592
Sekretariaat: Benny Croes
                    Dekkenstraat 73
                    3800 Sint-Truiden
                    Tel:011/592260
                    e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                          

VERSLAG ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS – VOETBAL
Plaats: Cafetaria Sporting Calcio Genk, Steenbeukstraat 20, 3600 Genk
Datum/uur: 18 juni 2018 om 20u00

1.Dagorde
Welkomstwoord van de voorzitter
Opname van aanwezigheden(gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig)
Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers
Jaarverslagen financieel en sportief
Verkiezing bestuursleden
Stemming voorstellen tot wijziging Interne Reglement
Huldigingen
Werking KLBS (Comités)
Verzekering ARENA seizoen 2019/2020
Bespreking en inlichtingen seizoen 2019/2020
Slotwoord van de voorzitter.

2. Welkomstwoord van de voorzitter
Voorzitter V. Mantels heet de aanwezigen welkom. Hij bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en het geleverde werk, zodat het voorbije seizoen een behoorlijk tot goed seizoen werd. De voorzitter brengt onze gedachten even bij de personen die ons ontvielen in de loop van het voorbije seizoen en vraagt een minuut stilte en bezinning ter hun nagedachtenis. Vervolgens wenst hij de aanwezigen een vruchtbare vergadering.

3. Aanwezigheden
a. Bestuur: voltallig bestuur KLBS behalve D. Peeters (verontschuldigd) en J. Billen - voorzitter scheidsrechter comité (verontschuldigd)
b. Clubs:
Aanwezig: 25
Afwezig: 01 ( Cosmos Spouwen)
Uitgenodigd en aanwezig: nieuwe club: El Toro uit Paal.

4. Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers
De heren Raf Vandervelden (RP Products) en Jasper Dirix (FC Total Energy) bieden hun diensten aan.

5. Jaarverslagen
a. Sportief (B. Croes)
Korte weergave van het vooraf, via de website verspreidde jaarverslag . Voor nadere informatie: zie website.

b. Financieel (H Croes)
Op dit ogenblik is het saldo van de rekeningen licht negatief ten opzichte van 31 december 2018, maar dit is een
moment opname want nog niet alle 3de rekeningen van het seizoen 2018-2019 werden geind  en er zijn ook nog enkele facturen te betalen.

6. Huldigingen
a. Kampioenen:   
Reeks I (algemeen kampioen): VK Wieze Boys A   
Reeks II: FC Total Energy
b. Beker KLBS: VK Wieze Boys A
c. Beker sportiviteit: FC Global Impact

7. Nieuwe club
El Toro uit Paal/Beringen start volgend seizoen in reeks 2.

8. Verkiezing bestuursleden
Volgende bestuursleden werden verkozen:
Roberto Cavatorti (Regio Genk +): 25 ja, 00 neen, 00 blanco & ongeldig
Dominique Peerters (Regio Zuid): 22 ja, 03 neen, 00 blanco & ongeldig
Marc Smets (Regio Zuid): 24 ja, 01 neen, 00 blanco & ongeldig

9. Voorstellen tot wijziging Intern Reglement
Goedgekeurde wijziging
Art 29, (21 ja, 04 neen, 00 blanco–ongeldig)
Art 45 (20 ja, 04 neen, 01 blanco-ongeldig)

10. Werking KLBS (Comités)
Bij gebrek aan kandidaten voor de invulling van de vacante plaatsen in de Raad van Bestuur KLBS, heeft de de Raad van Bestuur KLBS een te beperkte bezetting om de goede werking van de Comités Minnelijke Schikking en Sport & Discipline, zoals voorzien in het intern reglement te verzekeren. Daarom zal, zoals vorig, ook volgend seizoen en dit tot de bezetting van de Raad van Bestuur het toelaat over te gaan tot de voorziene werking in het intern reglement zijn werking aanpassen als volgt:
Comité Minnelijke Schikkingen: heeft geen zitting meer.
Zijn taak wordt, naar analogie met de KBVB/VV Afd Limburg overgenomen door het secretariaat KLBS
Comité Sport & Discipline: wordt gevormd door alle bestuursleden

11. Verzekering ARENA seizoen 2019-2020
Alles, ook de premies, betreft identiek aan het voorbije seizoen. Alle informatie, richtlijnen, aanvraagformulieren tot aansluiting bij de verzekering en aangifteformulier lichamelijke ongevallen zijn te vinden op www.klbs.be op de pagina "Globale verzekering KLBS bij ARENA"
De minimale af te sluiten verzekering is Basis Polis 1 (BP1), maar wij raden de clubs ten stelligste aan ook de polis Hartfalen (HF) af te sluiten. De Basis Polis 2 (BP 2) geeft een ruimere/betere dekking dan Basis Polis 1 (BP 2), maar het is aan de clubs om de kosten baten analyse te maken. Ook de polissen Vaste Vergoeding (VV) en Privé Beoefening (PB) kunnen interessant zijn, maar ook hier is het aan de clubs om de kosten/baten analyse te maken.

12. Bespreking en inlichtingen seizoen 2019/2020
27 clubs schreven in voor het seizoen 2019/2020. Daar Pool Keroma en VK Wieze Boys aantreden met TWEE (02) ploegen komen volgend seizoen 29 ploegen aan de aftrap.
a. Kampioenschap
Reeks I zal gevormd worden door 14 en Reeks II door 15 ploegen.
Reeks I:
VK Wieze Boys A, RP Products, Century Hasselt, K FC Vlam Eisden, FC Berg, SV De Conde, FC Tamara, UD Barcelona, Pool Keroma A, Huwa-San Bilzen, Weerstand Zonhoven, OH Bergmans, FC Vini’s en FC Total Energy.

De ploegen betwisten het kampioenschap in heen- en terugwedstrijden. De TWEE (02) laatst geklasseerde ploegen zakken naar Reeks II. Bijkomende dalers zijn mogelijk als het aantal ploegen afneemt.
Reeks II:
FC Klotbroek, Mees 80, Aviaclub, Stokrooie United, Sporting Caetsbeek, Pool Keroma B, Binnenste Buitenland,
FC Beukenhof, VK Wieze Boys B, Cosmos Spouwen, Tuinwijk VV, FC Global Impact, FC Hutte Houthalen,
Sting Waterschei en El Toro.

De ploegen betwisten het kampioenschap in heen- en terugwedstrijden. De TWEE (02) eerst geklasseerde ploegen stijgen naar Reeks I. Bijkomende stijgers zijn mogelijk indien het aantal clubs toeneemt of indien clubs in reeks I hun activiteiten beëindigen.

Kalender
Aanvang: 31/08/2019
Winterperiode (gewijzigd aanvangsuur): 26/10/2019 tot en met 25/01/2020
Geen wedstrijden op en 28/12/2019.
Bijzondere Algemene Vergadering:15/01/2020
Algemene Statutaire Vergadering: 15/06/2020

b. KLBS Beker
De KLBS beker zal in het seizoen 2019/2020 betwist worden volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.
Na de eerste ronde (31/08/2019) gaan de winnaars en de beste verliezer en de vrij gelote ploeg door naar de 1/8 finales.

Volgende voorziene speeldagen:
02/11/2019 (1/8),
21/12/2019 (1/4),
08 & 23/02/2020 (1/2),
13/04/2020 (Paasmaandag)

c. Beker van de sportiviteit
Het reglement (eerder verspreid via website) dat zal toegepast worden, zal geplaatst worden onder de rubriek “beker” op de website. Naast de beker wordt ook het inschrijvingsgeld voor volgend seizoen kado gedaan aan de winnaar.

d. Scheidsrechters
Alle wedstrijden behalve TWEE (02) kregen een aangeduide scheidsrechter. Het scheidsrechtercomité verzekert een permanente opvolging van de scheidsrechters en streeft doorlopend naar verbetering. De namen van de aangeduide scheidsrechters worden niet vooraf kenbaar gemaakt.
Het is de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter om de laattijdige invulling van het wedstrijdblad en/of de laattijdige aanvang van de wedstrijd, evenals de oorzaak hiervan en de verantwoordelijke ploeg duidelijk op het wedstrijdblad te vermelden.
De afgevaardigden dienen zich echter te vergewissen van de volledigheid en de juistheid van de gegevens alvorens zij het wedstrijdblad aftekenen.
Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de clubs (bestuursleden, trainers, spelers en supporters) om en de scheidsrechters op de gepaste wijze te ontvangen en met het nodige respect te behandelen.
De clubs worden verzocht, indien zij een scheidsrechter kennen, die in KLBS wenst te komen fluiten, zijn gegevens over te maken aan de heer Willy Poosen van het scheidsrechters comité of de secretaris KLBS.

f. Neutrale zone en instructie zone
Nog te veel clubs blijven zondigen tegen de regels van de aanwezigheid in en het gedrag van de personen in deze zones, die zoals, algemeen bekend, een voorbeeldfunctie hebben en waarvan het gedrag onberispelijk hoort te zijn. Daarom wordt er bij de clubs eens te meer op aangedrongen de reglementen betreffende deze zones strikt toe te passen en na te (laten) leven. Personen, niet vermeld op het wedstrijdblad of geen drager van de voorziene armband hebben niets verloren in de neutrale/technische zone en dienen er dan ook uit verwijderd te worden door de afgevaardigde van de thuisploeg.
De scheidsrechters kregen de richtlijn overtredingen in dit verband en/of roken of het gebruik van alcoholische dranken in de neutrale of technische te melden via een verslag. Overtredingen kunnen rekenen op gepaste sancties.

g. Identiteitscontrole
Voor de aanvang van elke wedstrijd moet een identiteitscontrole door scheidsrechter samen met de afgevaardigden van beide ploegen te gebeuren. Indien de bezoekende ploeg geen afgevaardigde heeft neemt de kapitein van de ploeg deze taak over. Wanneer een afgevaardigde weigert deel te nemen aan de identiteitscontrole dient de scheidsrechter dit te vermelden op het wedstrijdblad onder aanmerkingen.
Maakt een scheidsrechter geen aanstalte om een identiteitscontrole te doen, dan is het aan de afgevaardigden van beide ploegen om hem hierop te wijzen en aan te dringen op de identiteitscontrole.
Overtredingen kunnen rekenen op gepaste sancties.

h. Terreinen en accommodaties
Een aparte kleedruimte voor de scheidsrechter is een must. Is deze er niet dan heeft de scheidsrechter het recht de wedstrijd niet te starten. Hij maakt dan een verslag. De thuisploeg zal de wedstrijd verliezen met forfait cijfers en krijgt een boete voor “gebrek aan organisatie”.
Voor de aanvang van het seizoen 2019-2020 zal bij de nieuwe club El Toro en de clubs die van speelveld veranderden een controle van het terrein en de accommodatie gebeuren.

i. Boetes
De lijst met de boetes, die zullen toegepast worden (eerder verspreid via website), zal geplaatst worden onder de rubriek reglementen op de website.

j. Lidgelden
Het lidgeld KLBS (€ 1,25/persoon) zal voor het seizoen 2019/2020 geïnd worden via de 1ste en 3de rekening van het seizoen.

k. Belangrijke bemerkingen
1. De data van de bekercompetitie maken deel uit van de competitiedagen voor de uitgeschakelde ploegen.
2. Op de in de kalender vrije dagen kunnen (uitgestelde) wedstrijden gepland worden. De eindbeslissing over het al dan niet invullen van deze data ligt bij het bestuur KLBS
3. Er worden geen extra vrije data toegestaan. Eigen organisaties zijn ondergeschikt aan het kalenderprogramma.
4. Een aanvraag tot kalenderwijziging, in onderling akkoord dient via een door beide partijen ondertekend schrijven/ E-mail bij de secretaris KLBS toe te komen ten laatste VEERTIEN (14) dagen voor de eerste van de desbetreffende kalenderdagen (oude of nieuwe) van de betrokken wedstrijd. 

13.Slotwoord van de voorzitter
In zijn slotwoord bedankt de voorzitter de aanwezigen voor het werk dat ze dag in dag uit leveren voor hun club en KLBS. Eens te meer benadrukt hij het belang van en de participatie in de regionale werking . Het is essentieel voor de goede werking van KLBS dat de regio’s hun mandaten in het bestuur KLBS invullen, anders staan ze aan de zijlijn, sluiten zichzelf uit van de besluitvorming en schieten te kort in hun verplichtingen. Zonder een volwaardige deelname van alle regio’s aan het bestuur loopt de werking van KLBS mank. Een gebrek aan interesse werd nog niet beboet en het is geenszins de bedoeling dit in de toekomst te doen. Toch rekenen wij erop dat de regio’s hun verantwoordelijkheid opnemen en de openstaande plaatsen in het bestuur KLBS invullen. Tot slot wenst de voorzitter iedereen een goed en verkwikkend verlof zodat we gezond en wel het volgend seizoen kunnen aanvatten.

Namens KLBS,
Benny Croes

Secretaris, gc